Skip to content
+31(0)6 49132800 info@deduik.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Duik Trainingen sept 27, 2016

 

 

 1. Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Training de Duik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel te Eindhoven onder nr.17213665 gevestigd Laboratoriumstraat 12, 5617 BJ

Eindhoven, die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Training de Duik

een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Het betreft hier zowel

de deelnemer aan trainingen en coaching van Opdrachtnemer als mede degene die hier

opdracht toe verleent.

Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Training de Duik tot stand

gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot het uitvoeren van training de Duik

en andere vormen van training, dan wel de opdracht tot coaching en advisering in de

ruimste zin van het woord.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle

overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het

gevolg kunnen zijn.

1.3 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij

schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

1.5 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door

Opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij

uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van

Opdrachtnemer schriftelijk dan wel elektronisch of per e-mail bevestigt.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan

van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

3 Uitvoering en gedragsregels

3.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste

kunnen, inzicht en vermogen.

3.2 Opdrachtnemer heeft als doel Opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling

en/of resultaat. Dit doet Opdrachtnemer door middel van training en coaching. Gezien de

aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het gewenste resultaat niet

gegarandeerd worden.

3.3 Bij uitvoering van opdrachten kunnen derden betrokken worden.

3.4 Opdrachtnemer acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels:

a. Opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van het beroep kan

schaden;

b. Opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle ter kennis gekomen

informatie;

c. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een

duidelijke wilsovereenstemming bestaat tussen Opdrachtgever/deelnemer en

Opdrachtnemer;

d. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om volgens de wilsovereenstemming

beoogde resultaten te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

 

4 Prijs

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en

voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals

BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het

verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel

per e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

5 Vertrouwelijkheid

5.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle

informatie en gegevens van Opdrachtgever/deelnemer jegens derden. Opdrachtnemer

zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van

de belangen van de Opdrachtgever/deelnemer.

5.2 Opdrachtgever/deelnemer zal, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen

mededelingen doen over de inhoud van training de Duik, de aanpak, werkwijze,

presentaties en rapportages van Opdrachtnemer.

5.3 Tijdens trainingen met meerdere deelnemers gaan deze een vertrouwensrelatie aan met

elkaar en de begeleiders. Daarom is de deelnemer verplicht tot geheimhouding en

vertrouwelijkheid van wat hij/zij over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze

verplichting blijft ook na het beëindigen van de training bestaan. De deelnemer is volledig

verantwoordelijk voor eventuele materiele en immateriële schade die voortkomt uit het

schenden van deze geheimhouding. De opdrachtgever sluit elke aansprakelijkheid in

deze situatie uit.

 

6 Intellectuele eigendom

6.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte programma,

bestaande uit oefeningen, technieken, presentaties, documenten, hand-outs,

afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van

Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden

worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door

Opdrachtgever/deelnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan

voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

 

7 Medewerking Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke

Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te

kunnen verrichten.

7.2 Opdrachtgever zal deelnemer(s) voor wie zij opdracht verstrekt zorgvuldig selecteren,

motiveren en informeren over inhoud van de training of coaching als wel informatie

verschaffen over zaken van organisatorische aard.

7.3 Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de

overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van de

opdrachtnemer.

7.4 De deelnemer aan training of coaching verstrekt Opdrachtnemer voorafgaand aan

training en/of coaching via het inschrijfformulier en/of intakegesprek alle belangrijke

informatie, waaronder informatie over zijn/haar verleden en lichamelijke en psychische

gesteldheid.

7.5 De deelnemer aan training en/of coaching antwoordt eerlijk op alle gestelde vragen op

het inschrijfformulier en/of intakegesprek en houdt geen wezenlijke informatie achter.

 

 

8 Betalingsvoorwaarden

8.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 30 dagen na

factuurdatum doch uiterlijk voor aanvang van de training.

8.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek

van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te

verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt

hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn

schade op Opdrachtgever te verhalen.

8.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is

uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De

volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. Opdrachtgever failliet of in surseance is;

c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;

e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon of deelnemer aan een training onder

curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

8.5 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande

overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

8.6 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen

alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van

Opdrachtgever.

 

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze

daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot

een redelijke oplossing trachten te komen.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of

gedeeltelijk op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer

liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn,

tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan door ziekte zijn, tijdelijke of

blijvende arbeidsongeschiktheid of andere onvoorziene persoonlijke omstandigheden.

9.3 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of

gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. de lichamelijke en/of psychische conditie van Opdrachtgever/deelnemer naar

oordeel van Opdrachtnemer hem/haar ongeschikt maakt voor training en/of coaching;

b. de werkzaamheden voorbij de grenzen gaan van zijn competentie of ervaring, of zijn

professionele of persoonlijke beperkingen.

9.4 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren

gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

9.5 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden

voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op

vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9.6 Indien er te weinig deelnemers zijn voor een training heeft Opdrachtnemer het recht de

opdracht te annuleren. Opdrachtnemer dient dit uiterlijk 7 dagen voor de geplande

aanvang van de training aan Opdrachtgever kenbaar te maken. De opdracht komt in dit

geval te vervallen. Opdrachtgever kan dan voor een andere trainingsdatum kiezen of

heeft recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

10 Wijziging van de opdracht

10.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start

van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie

naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

10.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de

betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd

eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet

overeenstemt met de werkelijkheid.

10.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd

worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 

11 Beëindiging van de opdracht

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met

Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement,

surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of

liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te

schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van

het haar toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten,

waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer

gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door

Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te

ontbinden.

11.5 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder

geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer

bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan

Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op

vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

11.7 Opdrachtnemer is gerechtigd een deelnemer die de voortgang van de training

belemmert, van verdere deelname uit te sluiten.

11.8 Wanneer een deelnemer tijdens training of coaching op eigen initiatief besluit te

vertrekken, blijft de gehele deelnamesom verschuldigd.

Annulering en wijziging:

11.9 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende

restitutieregelingen:

§ Annulering door Opdrachtgever kan tot 56 dagen voor aanvang van de eerste

trainingsdag kosteloos geschieden.

§ Bij annulering tussen 28 en 56 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag is

de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen

totaaltarief te vergoeden.

§ Bij annulering tussen 14 en 28 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag is

de opdrachtgever verplicht 75% van het voor de training overeengekomen

totaaltarief te vergoeden.

§ Bij annulering tussen 0 en 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag is

Opdrachtgever verplicht 100% van het voor de training overeengekomen

totaaltarief te vergoeden.

11.10 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het

gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing

binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het verschuldigde bedrag dat is

afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever dan wel de

aangewezen persoon niet op het geplande gesprek verschijnt wordt het hiervoor

verschuldigde bedrag ook in rekening gebracht.

 

12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en

vermogen uit te voeren. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht,

en vermogen wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot

de resultaten van training, coaching en verstrekte adviezen.

12.2 Deelname aan training en coaching is geheel op eigen risico van de deelnemer. De

deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zichzelf. Opdrachtnemer is niet

aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een deelnemer meent

dat deze voortvloeien uit de deelname aan training of coaching.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van de voor haar uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de

tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe gevolgschade, daaronder begrepen

schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

12.5 Voor schade veroorzaakt door derden is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk.

12.6 Indien Opdrachtnemer, met inachtneming van de in de wet, in de overeenkomst en in

deze algemene voorwaarden bepaalde jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is

die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht,

althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.6.1 De aansprakelijkheid geldt nooit voor bedrijfsschade, derving van inkomsten en

dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

12.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door Opdrachtnemer wordt geleden.

12.8 Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst fysieke

activiteiten worden ontplooid dient de deelnemer zelf te beoordelen of zij fysiek tot

deelname in staat is. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

12.9 Een deelnemer verplicht zich de schade die hij veroorzaakt aan roerende dan wel

onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de

eigenaar van die zaken.

12.10 Bij annulering op grond van dit artikel is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding

van eventueel voor Opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

12.11 Indien Opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere

geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle daaraan verbonden en daaruit

voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

 

13 Geschillen en Klachten

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht

van toepassing.

13.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen

geheel of gedeeltelijk op te schorten.

13.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever

en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

13.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij

kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp

van geschil is.

13.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een

ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de

klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van

de klacht maximaal twee maanden.

 

Algemene voorwaarden Training de Duik, juli 2015 gedeponeerd bij www.voorwaarden.net

[/vc_column]
Back To Top